shkola.ua
Вузи України

Випускники середніх шкіл і коледжів часто замислюються про своє професійне майбутнє і приймають рішення продовжити навчання у вищому учбовому закладі, вузі. Вибір вузу є складним питанням. Територіальне розташування, спеціальності і умови навчання можуть стати важливим чинником в прийнятті рішення. Тому ми пропонуємо інформацію про всі вузи України, для того, щоб майбутні фахівці могли зробити правильний вибір.

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Область: Харківська область
Місто: Харків
Адреса: пр. Московський, 75, м. Харків, 61050
Телефон: (057) 732-30-42, (057) 732-32-66, (057) 732-76-76
Це сучасний навчально-науковий комплекс, якому за масштабами i специфiкою дiяльностi немає аналогiв у Схiдному регiонi України.

У вересні 1995 році у Харкові заснували філіал Української академії державного управління при Президентові України. У 2001 році філіал отримав статус регіонального інституту, а з 2003 року виш має теперішню назву.

Першi випускники отримали дипломи на початку вересня 1997 року. До сьогодні стiни Інституту залишило понад 4500 магiстрiв державного управлiння. Випускники, що навчалися за державним замовленням за денною формою навчання, пiсля закiнчення закладу зобов'язанi протягом п'яти рокiв вiдпрацювати в органах державної влади або органах мiсцевого самоврядування.

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України провiдний навчальний заклад IV рiвня акредитацiї, покликаний задовольнити суспiльну потребу - пiдготовку професiйно компетентного, творчо iнновацiйного, патрiотично вiдповiдального керiвника нової генерацiї, морально орiєнтованого на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування на посадах I-IV категорiй.

Інститут iнтенсивно розвивається, постiйно вдосконалює i розширює систему навчально-науково-методичних послуг, завойовує все бiльше визнання серед широкої громадськостi.

За роки свого iснування в Інституті пiдготовлено 4538 магiстрiв державного управлiння та понад 3700 менеджерiв, що навчалися за сумiжними до державного управлiння спецiальностями "Менеджмент органiзацiй" та "Управлiння персоналом i економiка працi", а на факультеті перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрів з використанням сучасних методiв, форм i засобiв навчання пiдвищило свiй фаховий рiвень понад 37 000 державних службовцiв з чотирьох пiвнiчно-схiдних областей України та Автономної Республiки Крим. Усi вони успiшно працюють в органах державної виконавчої влади та органах мiсцевого самоврядування, запроваджуючи нову адмiнiстративну культуру, утверджуючи принципи соцiальної справедливостi на основi свiтових i європейських стандартiв.

Інститут здійснює співробітництво із 25 країнами, серед них Німеччина, КНР, Франція, Алжир, Польща, Литва, Білорусь, Молдова, Канада, США, Чехія, Ізраїль, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Великобританія, Нідерланди, Грузія та ін.

Співпрацю із закордонними партнерами організовано на підставі 33 міжнародних угод, серед яких угоди про співпрацю із Регіональним Інститутом Управління міста Лілль (Франція); громадською спілкою «Дружба сердець», м. Марбург, (Німеччина); Тяньцзінською Адміністративною Академією (КНР); Національною школою державного управління міста Варшава, Вищою Школою державного управління міста Білосток (Польща); Університетом міста Тлемцен (Алжир); Академією управління при Президентові Республіки Білорусь; факультетом соціальних наук Каунаського технологічного університету; Мерією міста Цинцинаті (США) тощо.

Інститут є членом Мережі інститутів і шкіл державного управління Центральної та Східної Європи (NISPAcee), суб’єктом багатьох міжнародних угод та домовленостей про співпрацю з професійними партнерськими інституціями.

До навчального процесу залучаються провідні вчені зарубіжних країн, фахівці-практики, які мають досвід роботи в органах державного управління та місцевого самоврядування.

Слухачі Інституту мають нагоду стажуватися у ВНЗ-партнерах Польщі, Франції, Німеччини, США. Успішно розвивається співробітництво з профільованими навчальними закладами та урядовими організаціями Бельгії, Китаю, Канади, Молдови, Словаччини, Алжиру, Литви, Білорусі та інших країн.

Заклад має власну бібліотеку. До складу бібліотечного відділу входять: книгосховище, зал для видачі літератури, читальний зал, зал автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій. Загальний книжковий фонд складають 80 тис. примірників. Бібліографічний пошук необхідної користувачам інформації можливий за допомогою електронного каталогу, який містить 84 тис. записів. Серед них: база даних книг– 36862 записи, картотека статей журналів та збірників наукових праць - 47157 записів.