shkola.ua
Підручники

Підручники на сайті призначені для ознайомлення і не можуть бути використані в комерційних цілях.

Розділ «Підручники» відкриває доступ до більшості шкільних підручників (від молодших і до старших класів) за повним переліком предметів. Це підпучники з української програми. Підручники з математики, підручники ї фізики, підпучники з хімії, підручники х літератури та інше.

У будь-який момент та будь-який час потрібний підручник під рукою.

Загальна географія

Загальна географія

Предмет: Географія
Класи: 6
Автор: В.Ю. Пестушенко, Г.Ш. Уварова
Опис:

Що вивчає географія і яке її значення? Як відкривали нові землі і створювали перші географічні карти? Як не загубити безліч об'єктів на земній кулі? Яка будова земних надр і що приховують глибини Світового океану? Чому змінюється погода і чим вона відрізняється від клімату? Як природні умови впливають на господарство, традиції і побут людей? Чи вичерпні природні багатства? Відповіді на ці та безліч інших запитань переконливо, доступно і надзвичайно цікаво вам дасть цей підручник з географії. Він поведе вас у незвідані світи, відкриє вам нові горизонти і не залишить вас байдужими до географії.

Українська література

Українська література

Предмет: Українська література
Класи: 10
Автор: Петро Хропко
Опис:

ЮНІ ДРУЗІ!

У дев'ятому класі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж ос­таннього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська лі­тература завжди була пов'язана з життям і соціальними та національними визвольними змаганнями народу, вико­нувала активну громадянську функцію в цій боротьбі.
На основі давнього письменства сформувалася нова лі­тература, представлена іменами багатьох талановитих пи­сьменників XIX ст. З творчістю Івана Котляревського, Григорія Квітки-Основ'яненка, Тараса Шевченка, Панте­леймона* Куліша, Марка Вовчка, Юрія Федьковича ви вже ознайомилися і знаєте, що вона стала могутнім імпульсом до подальшого розвитку нашого слова.
У десятому класі ви будете вивчати літературне життя останнього тридцятиріччя XIX ст. і перейдете до студію­вання новітнього українського письменства, розвиток яко­го припадає на XX ст. Це складні часи в житті україн­ського народу і його культури. Наше слово переслідува­лося і заборонялося російським царизмом. До нього на­сторожено ставилися більшовики, які, прикриваючись гаслами інтернаціоналізму, проводили ту ж імперську по­літику.
Проте українські письменники, долаючи імперські за­борони, намагалися доносити світові правду про великий європейський народ. Вагомий внесок у всесвітню скарбни­цю художнього слова зробили Панас Мирний, Іван Фран­ко, Борис Грінченко, Михайло Старицький, Михайло Ко­цюбинський, Леся Українка, Василь Стефаник, Володимир Винниченко, Максим Рильський, Павло Тичина.
Щоб відчути багатство і красу немеркнучих духовних цінностей, втілених письменниками у формі словесного мистецтва, необхідно щодня спілкуватися з книжкою.
Тільки уважне прочитання твору, студіювання підру­чника й рекомендованих літературознавчих праць допо­можуть вам осмислити його художньо-естетичний, пізна­вальний і виховний потенціал, відчути неповторність ін­дивідуального стилю письменника.

Оскільки кожна національна література так чи інакше пов'язана з розвитком письменства інших народів, бажано зіставляти її явища зі спорідненими тематично чи есте­тично творами зарубіжних літератур. Так з'явиться мо­жливість відчути й те спільне, що єднає літературне життя різних народів, і те самобутнє, що властиве рідному пи­сьменству. До того ж, такий підхід дає змогу конкретніше побачити органічне єднання загальнолюдського і націо­нального у визначних художніх творах.
Літературний процес завжди є виявом мистецького життя епохи. Тому підручник також орієнтує вас на ви­вчення літературної спадщини минулого в контексті роз­витку інших видів мистецтва, зокрема театру, музики, малярства, адже для них дуже часто твори письменства ставали головною, фундаментальною основою. Крім того, на кожному етапі суспільного розвитку література, як і все мистецтво, наснажувалася новими естетичними віян­нями, що й характеризувало цільність духовного життя нації.
Сподіваємося, що ви візьмете у довгу життєву мандрі­вку все краще, створене письменниками-класиками. З ци­ми духовними цінностями буде Легше жити, долати труд­нощі, що траплятимуться на вашому життєвому шляху.
Гарантом вашої літературної освіти, її постійного роз­ширення і збагачення є прийнята 28 червня 1996 р. Кон­ституція України, яка забезпечує консолідацію та духов­ний розвиток українського народу, його історичної свідо­мості, традицій і культури на державному рівні.

Інформатика

Інформатика

Предмет: Інформатика
Класи: 10, 11
Автор: А.Ф. Верлань, Н.В. Апатова
Опис:

Інформатика — це наука про методи та засоби отриман­ня, обробки, зберігання, передавання, подання інформації.

Francais

Francais

Предмет: Французька мова
Класи: 10
Автор: О.Т. Тимченко
Опис:

Підручник призначений для учнів, які почали вивчати французьку мову в 5-му класі й добре призвичаєні до харак­терних особливостей пропонованої методичної системи.
Забезпечується наступність навчальної роботи, зокрема в застосуванні тилових завдань та композиційній організації викладу.
Методично доцільним є об'єднання матеріалу навколо не­багатьох смислових центрів, які конкретизуються в достат­ній кількості окремих підтем.
Теми «Театр» і «Музика» дають змогу спрямувати комуні­кативну діяльність учнів відповідно до програмних вимог і вікових особливостей, забезпечити високий рівень мотивації навчання, навести значний обсяг цікавої інформації.
Тексти в діалогічній та монологічній формах, хоча дещо адаптовані, залишаються автентичними. Зміст уроків перед­бачає збільшення питомої ваги рольової гри, що відповідає специфіці даного етапу навчання.
Біографії таких видатних діячів французької музичної культури, як Гектор Берліоз, Шарль Гуно, Жорж Бізе, Моріс Равель, не тільки збагачують загальноосвітній тезаурус, а й дають змогу формувати навички спілкування, вдосконалюва­ти вміння розповідати про себе, вибір професії, життєве при­значення тощо.
Залучення учнів до світу французької естрадної пісні на прикладах відомих співаків підвищує інтерес до вивчення французької мови, урізноманітнює навчальний процес.
Регулярне повернення до певного матеріалу (але під ін­шим кутом його вивчення) сприяє постійному повторенню й ефективному засвоєнню необхідних навчальних одиниць.
Нові граматичні явища вводяться заздалегідь, щоб подов­жити період їх практичного використання в наступних час­тинах викладу.
Автор бажає вчителеві й учням успіхів у новому навчаль­ному році!

Хімія

Хімія

Предмет: Хімія
Класи: 8
Автор: Н.М. Буринська
Опис:

Юний друже!

Ти завершив вивчення хімії у 7-му класі, зрозумів суть початкових хімічних понять. Тепер твоє першочергове за­вдання — опанувати розрахунки за хімічними формулами і засвоїти відомості про класи неорганічних сполук. Цей на­вчальний матеріал, разом із відомостями про хімічні еле­менти, створює фундамент для усвідомленого сприймання центрального питання курсу хімії — періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва та інших теоретичних питань.
Однак, звичайно, за період літніх канікул могло дещо й забутися. Тому курс 8-го класу починається з повторення найважливіших питань, що вивчалися в 7-му класі. Серйоз­но постався до уроків повторення — і ти обов'язково поно­виш у пам'яті основні відомості. А головне — уважно пра­цюй з підручником.

English

English

Предмет: Англійська мова
Класи: 8
Автор: Оксана Карп'юк
Опис:

     Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Цей підручник відкриє вам чарівний світ цієї мови. Вивчаючи матеріал ви розширите свої знання з англійської мови. В кінці підручника присутній словничок з транскрипціями.

Українська мова

Українська мова

Предмет: Українська мова
Класи: 10, 11
Автор: О.М. Біляєв, Л.М. Симоненкова, Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова
Опис:

     Теоретичний матеріал подається укрупненими блоками. Узагальнюючі таблиці й схеми допоможуть учням краще засвоїти нову інформацію, унаочнюють теми, що вивчаються.

     Оновлено систему вправ, уведено завдання ігрового характеру, тести. Теми з розвитку зв'язного мовлення допоможуть реалізувати українознавчу лінію в навчанні мови. Тексти мають чітко визначене пізнавальне та виховне спрямування.

Зарубіжна література

Зарубіжна література

Предмет: Зарубіжна література
Класи: 10
Автор: Б.Б. Щавурський
Опис:

Посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинної програми "Зарубіжна література. 5—11 класи" (за редакцією Д. В. Затонського, К. О. Шахової, Є. В. Волощук; керівник авторського колективу Б. Б. Шалагінов.— К., 2001).

У посібнику подано кращі україномовні переклади всіх пропонованих Програмою творів зарубіжних авторів, розповіді про їх життєвий і творчий шлях, а також необхідні відомості з теорії літератури. Кращому осмисленню учнями прочитаних творів сприятиме система різнорівневих завдань та запитань, ілюстративний матеріал (кольорова вклейка).

Для учнів 10-их класів та вчителів зарубіжної літератури.

Зарубіжна література

Зарубіжна література

Предмет: Зарубіжна література
Класи: 6
Автор: Надія Півнюк, Олена Чепурко, Наталя Гребницька
Опис:

Дорогі учні!

У п'ятому класі ви розпочали вивчати зарубіжну літературу. У шостому — продовжите опановувати художні твори зарубіжних авторів і збагачувати свій внутрішній світ.
Спочатку ви ознайомитеся з міфами та дізнаєтесь, якими наші давні предки уявляли світ і людину в ньому.
У наступному розділі прочитаєте та проаналізуєте байки грека Езопа, француза Жана де Лафонтена, росіянина Івана Крилова.
Про моральне вдосконалення людини розкажуть оповідання росіянина Антона Чехова і повість англійця Чарлза Діккенса. Ці тво­ри допоможуть вам зрозуміти, у чому полягає сенс людського життя. Про основні життєві цінності піде мова також в оповіданнях англійців Джека Лондона і Рея Бредбері, казці француза Антуана де Сент-Екзюпері.
До країни пригод вас поведуть англійські письменники Данієль Дефо, Роберт Льюїс Стівенсон, французький митець Жуль Берн.
До статей і художніх творів у підручнику подано запитання й зав­дання, за допомогою яких ви краще опрацюєте тексти, зробите вис­новки, виконаєте цікаву творчу роботу.
У книзі збережено рубрики, добре знайомі вам із п'ятого класу: «Для допитливих. Читайте і порівнюйте» та «Прочитайте мовою оригіналу», а також розділ «Цікава наука про літературу». Крім того, до художніх творів подано підказки, які допоможуть краще зрозуміти прочитане.
Завершують підручник «Літературознавчий словничок» і покаж­чик із відомостями про перекладачів, письменників, науковців, згаданих у.статтях.
Уважно розглядайте ілюстрації, вміщені в підручнику, спри­ймайте їх не лише емоційно, а й вдумливо.
Уявіть, що підручник — це чарівний ліхтарик, з яким ви поманд­руєте у світ зарубіжної літератури.


Всесвітня історія

Всесвітня історія

Предмет: Всесвітня історія
Класи: 8
Автор: С.В. Д’ячков, С.Д. Литовченко
Опис:
Підручник створений відповідно до вимог «Державного стан­дарту базової і повної середньої освіти» та навчальної програми для 12-річної школи зі всесвітньої історії.
Методичний апарат підручника містить фрагменти історичних джерел, погляди відомих людей на різні події, довідкову інформа­цію, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення й за­кріплення вивченого матеріалу. Схеми та ілюстрації підручника дозволяють добре засвоїти основні факти й поняття курсу.
Призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл.