shkola.ua
Підручники

Підручники на сайті призначені для ознайомлення і не можуть бути використані в комерційних цілях.

Розділ «Підручники» відкриває доступ до більшості шкільних підручників (від молодших і до старших класів) за повним переліком предметів. Це підпучники з української програми. Підручники з математики, підручники ї фізики, підпучники з хімії, підручники х літератури та інше.

У будь-який момент та будь-який час потрібний підручник під рукою.

Економіка

Економіка

Предмет: Економіка
Класи: 10
Автор: В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О. Огнев’юк
Опис:

     Підручник, який Ви щойно відкрили, автори пропонують як своєрідний компас, що допомагатиме Вам визначити напрямки руху життєвими просторами. Економічні знання та компетенції, яких Ви набудете, можуть стати надійними орієнтирами на вибраному Вами шляху.

     Добробут, справедливість, здоров'я, краса довкілля - потрібні кожній людині, щоб відчувати радість життя, появу мрій та їх здійснення. Знання економіки є тим шляхом, що допоможе утвердити і втілити Ваші мрії.

Алгебра і початок аналізу

Алгебра і початок аналізу

Предмет: Алгебра
Класи: 10, 11
Автор: М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук
Опис:

Алгебра і початки аналізу - навчальний предмет, в якому об'єднаний навчальний матеріал кількох галузей математичної науки: алгебри (обчислення, тотожні перетворення, рівняння, нерівності та їх системи), математичного аналізу (вчення про різні види функцій та їх властивості, границю і неперервність функцій, початки диференціального й інтегрального числення), теорії множин (поняття множин, операції над множинами і їх застосування в інших галузях науки), комбінаторики (сполуки без повторень, комбінаторні задачі, біном Ньютона), теорії імовірностей і статистики (початки теорії імовірностей та вступ до статистики).

Автори пропонованого підручника ставили за мету забезпечити диференційоване навчання алгебри і початків аналізу. В ньому представлений навчальний матеріал для трьох рівнів навчання - обов'язковий рівень (рівень освітнього стандарту з математики), підвищений, який оцінюється оцінками «4» і «5»', і поглиблений рівень для тих учнів, які мають можливість і бажання засвоїти алгебру і початки аналізу в ширшому і глибшому обсязі. Перші два рівні разом становлять базовий рівень навчання.

Відповідно до поставленої мети в підручнику диференціюється як теоретичний матеріал, так і система вправ. Крім теоретичного матеріалу, передбаченого чинною програмою, до підручника включено деякі питання теорії, що виходять за межі програми і розраховані на учнів, які бажають вивчати предмет на поглибленому рівні (числові послідовності, границя числової послідовності, нескінченно малі й нескінченно великі послідовності, основні теореми про границі числових послідовностей і їх доведення; нескінченно малі функції і доведення основних теорем про границі функцій, комплексні числа).

Відповідний, не обов'язковий, для вивчення всіма учнями, навчальний матеріал, позначений символом.

Система вправ підручника теж представлена на трьоЯ рівнях. Буквою «А» позначено вправи обов'язкового рівня, буквою «Б» - підвищеного рівня, буквою «В» - поглибленого рівня. Для переважної більшості вправ у підручнику подано відповіді.

З метою закріплення, контролю і самоконтролю щодо вивчення навчального матеріалу після кожного параграфа підручника пропонується система запитань і завдань. На кожне із запитань можна знайти пряму відповідь у тексті відповідного параграфа.

Вивчення алгебри і початків аналізу широко спирається на знання, навички й уміння, здобуті під час вивчення математики в 5-6 класах і курсу алгебри основної школи. Тому природно виникає потреба і можливість у поточному повторенні здобутих раніше знань й умінь. Реалізації цих можливостей сприятиме розділ XV підручника. Матеріали цього розділу можуть бути використані як під час поточного повторення і контролю, так і для підсумкового повторення в 11 класі.

Автори сподіваються, що пропонований підручник сприятиме засвоєнню алгебри і початків аналізу і бажають учням успіхів у цій важливій справі.

Біологія

Біологія

Предмет: Біологія
Класи: 10, 11
Автор: М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан
Опис:

Цей пробний підручник знайомить учнів із сучасними досягненнями різних біологічних дисциплін. У ньому наведено основні закономірності життєвих явищ, детально розглянуто особливості організації та функціонування усіх рівнів живої матерії. Особливої уваги приділено взаємозв'язкам живих організмів із середовищем їхнього існування, проблемам охорони довкілля, викладено історичні гіпотези еволюції органічного світу.

Підручник розраховано на учнів загальноосвітньої школи.

Англійська мова

Англійська мова

Предмет: Англійська мова
Класи: 10
Автор: В.M. Плахотник, Р.Ю. Мартинова, Л.Г. Александрова
Опис:

     Англійська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник містить чимало  цікавих тем та уроків з англійської  мови. Підручник поглибить ваші знання які ви вже отримали. В кінці підручника присутній словник з транскрипціями.

Економічна і соціальна географія світу

Економічна і соціальна географія світу

Предмет: Географія
Класи: 10
Автор: Яценко Б.П., Юрківский В.M., Бабарицька В.К
Опис:

Шановні друзі! Світ, в якому ми живемо, являє собою єдине ціле. Цілісність ця склалася на основі взаємодії природи і сус пільства всієї планети.

У межах цієї глобальної цілісності взаємодіють у різних фор мах господарства країн та різноманітні недержавні утворення, що й формують світове господарство.

На житті кожної країни позначаються процеси, що відбуваються у світі, водночас перебіг господарських та суспільних подій окремої країни впливає на світову економіку і політику. Ось чому важливо знати господарство світу в цілому і господар ство окремих держав і регіонів.

Вивчення шкільної географії закінчується курсом «Економічна і соціальна географія світу» в 10 класі. В його основі лежить суспільна географічна наука, що вивчає територіальну організацію людського суспільства та його господарства. У складі цієї науки виділяють географію світового господарства, що розглядає політико-географічні процеси, природні умови та ресурси, населення, господарство, географію міжнародних економічних відносин у масштабах всієї планети, та регіональну географію світу, об'єктами вивчення якої є окремі країни або історико-географічні регіони.

Шкільний курс економічної і соціальної географії світу узагальнює знання про цілісність світового господарства, про ресур си, населення та економічні можливості регіонів і найважливіших країн світу, про основні елементи географії міжнародних економічних відносин, а отже, дає змогу скласти уявлення про умови та можливості життєдіяльності господарства нашої держави в господарстві світу. Адже Україна утверджується на економічній та політичній карті світу як молода незалежна держава, формується система її власних національних інтересів та засад її участі в житті світової спільноти.

Геометрія

Геометрія

Предмет: Геометрія
Класи: 7
Автор: О.С. Істер
Опис:
Ви починаєте вивчати одну з найдавніших і найцікавіших наук — геометрію. У перекладі з грецької слово геометрія означає землемірство (гео — земля, метрео  — міряти). Ще давні єгиптяни та греки близько 3000 років тому вміли виконувати різні вимірювальні роботи, необхідні для розмітки ділянок, спорудження будівель, прокладання доріг тощо. У процесі практичної діяльності землемірів, будівельників, астрономів, мореплавців, художників поступово складалися правила геометричних вимірювань, побудов та обчислень.

Отже, геометрія виникла на основі практичної діяльності людей. Спочатку вона використовувалася суто практично, але в подальшому сформувалася як самостійна математична наука.

Оволодіти матеріалом курсу вам допоможе цей підручник. Він складається з чотирьох розділів, що містять 27 параграфів. Під час вивчення теоретичного матеріалу зверніть увагу на текст, надрукований жирним шрифтом. Його треба запам'ятати.
Зарубіжна література

Зарубіжна література

Предмет: Зарубіжна література
Класи: 9
Автор: В. Звиняцьковський
Опис:

Підручник створено відповідно до чинної програми із зарубіжної літератури 2001 р. (за ред. Д. Затонського, К. Шахової, Є. Волощук). Разом із хрестоматіею-иосібником В. Звиняцьковсь-кого, Є. Волощук, Б. Бігуна він утворює навчально-методичний комплект для 9-го класу.

Пропоноване видання розпочинає систематичний курс історії зарубіжної літератури, що викладається протягом трьох років. Відповідно до цього у підручнику систематизуються всі теоретико-літературні поняття, засвоєні учнями у 5-8 класах, та вводяться нові, спрямовані на пізнання історико-літературного процесу. Підручник охоплює історію зарубіжної літератури від античності до середини XIX ст.

Пізнання законів історії літератури неможливе без розуміння того, яким уявляли собі світ люди відповідної культурної доби, без поняття про певну плинність цінностей, без захоплюючого пошуку цінностей вічних. Читаючи підручник, учень стане учасником цього одвічного пошуку.

Основи здоров’я

Основи здоров’я

Предмет: Основи здоров’я
Класи: 8
Автор: Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко
Опис:

Підручник «Основи здоров'я» створено відповідно до програми з основ здоров'я як логічне продовження однойменних підручників для 5, 6 і 7-го класів.

Основне завдання підручника — розвиток сприятливих для здоров'я життєвих навичок, спрямованих на подолання проблем підліткового віку та виховання гармонійно розвиненої особистості.

Підручник орієнтовано на використання сучасних педагогічних техноло гій, зокрема інтерактивних методів, що передбачають взаємодію учнів між собою та з учителем. Це — аналіз ситуацій, мозкові штурми, робота з блок-схемами і крос-тестами, рольові ігри, інсценування, виконання проектів, обговорення метафор. Ці методи якнайкраще зарекомендували себе, вони сприйняті вчителями, учнями, батьками і нині широко впроваджуються у навчальний процес в школах України.

Суттєву увагу в підручнику приділено відпрацюванню деяких спеціальних навичок: раціонального харчування, рятування під час пожеж, надання невідкладної допомоги тощо.

Алгебра

Алгебра

Предмет: Алгебра
Класи: 11
Автор: М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук
Опис:
Пропонований підручник є продовженням підручника для 10 класу «Алгебра і початки аналізу» цього самого авторського колективу. Зміст його відповідно до чинної шкільної програми з математики складають, в основному, питання математичного аналізу (границя і неперервність функцій, похідна, застосування похідної, інтеграл та його застосування, поняття про диференціальне рівняння). Невелика за обсягом тема «Комплексні числа» розрахована на тих, хто бажає розширити свої знання про поняття числа та його розвиток.

Три останні розділи «Елементи комбінаторики», «Початки теорії ймовірностей» та «Вступ до статистики» пов'язані між собою. Елементи комбінаторики належать до дискретної математики. Вони й раніше вивчалися у шкільному курсі, тож їх поява в шкільній програмі і підручниках не є новим навчальним матеріалом для школи. Комбінаторика — це математичний апарат і для вивчення початків теорії імовірностей.

Дві останні теми, які в наш час об'єднано терміном «стохастика», є для масової школи новими. їх включено до шкільної програми у зв'язку з тим, що ймовірнісні і статистичні поняття та методи широко використовуються в сучасному природознавстві як теоретична основа для обробки результатів спостережень у фізиці, механіці, астро-мії, геодезії, біології, обчислювальній математиці та інших галузях. Теорія імовірностей застосовується в економіці, статистиці, військовій справі, при виявленні оптимальних каналів зв'язку, не лише для бракування виробів у виробництві, а й для його організації (статистичний контроль у виробництві).

З метою спирання на математичні знання та вміння, здобуті в основній школі, наприкінці навчального року передбачений матеріал для повторення курсу алгебри.

Як і підручник 10 класу, пропонований підручник ставить за мету забезпечити диференційоване навчання алгебри і початків аналізу. В ньому представлений навчальний матеріал для трьох рівнів складності: обов'язковий (рівень освітнього стандарту) (позначено літерою Л), підвищений (позначено літерою Fv) і поглиблений (позначено літерою ΠΊ) рівні для тих учнів, які мають бажання і можливості засвоїти алгебру і початки аналізу в ширшому і глибшому обсязі. Перші два рівні складають базовий рівень навчання. Зрозуміло, що реальні досягнення учнів у засвоєнні курсу оцінюватимуть по чотирьох рівнях: початковому, середньому, достатньому і високому.

Навчальний матеріал, який виходить за межі програми для масової середньої школи, позначений символом

Автори сподіваються, що обидва підручники з алгебри і початків аналізу для 10 і 11 класів сприятимуть засвоєнню курсу, і бажають учням успіхів у цій важливій справі.

Автори і видавництво «Зодіак-ЕКО» висловлюють подяку вчителю Вадиму Олександровичу Самоздрану (м. Лохвиця Полтавської області) за велику рецензійну роботу, що сприяла поліпшенню якості підручника.
Біологія

Біологія

Предмет: Біологія
Класи: 7
Автор: В.І. Соболь
Опис:

У підручнику висвітлено основні нонятгя, пов'язані з будовою та життєдіяльністю живих організмів. Зосереджено увагу на особливостях будови клітини організмів із різних царств органічного світу, зокрема Бактерій, Рослин і Грибів.

Принцип ступеневого розміщення навчального матеріалу дас учням можливість розглядати раніше вивчений матеріал на більш високому рівні. Навчальний матеріал наближений до реалій життя через використання типових об'єктів довкілля, мотивацію знань практичного значення, підбір ситуаційних завдань, опис класичних експериментів, розкриття ролі відомих учених тощо. Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості семикласників і сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу.