shkola.ua

Інформатика

Інформатика
Предмет: Информатика
Класи: 10, 11
Автор: А.Ф. Верлань, Н.В. Апатова
Рецензія:

ББК 32.973я721 ВЗЗ

Допущено Міністерством освіти України

(Рішення Колегії Міністерства освіти України протокол №16/3-18 від 12.08.97 р.)

За редакцією академіка АПН України, д-ра пед. наук, проф. МЛ. Жалдака

Рецензенти: канд. фіз.-мат. наук, проф. Ю.С. Рамський (Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова), учитель-методист, зав. кафедрою інформатики Г. А. Газепов (Ліцей №157 м. Києва)

Верлань А.Ф., Апатова Н.В.

ВЗЗ Інформатика: Підруч. для учнів 10—11 кл. серед, загальноосв. шк. — К.: Форум, 2000-223 с.

ISBN 966-7786-05-6.

ББК 32.973я721

ISBN 966-7786-05-6

 

 

© А. Ф. Верлань, 

Н. В. Апатова, 2000

7. Які зміни в програму Е16 треба внести, щоб одночасно із значенням найбільшого числа визначався його порядковий номер?
8. Поясніть роботу подвійного циклу в програмі Е17.
9. Змініть програму Е18 так, щоб замість циклу «перелік» при пошуку елемента використовувався цикл «доки». Застосуйте змінну-прапо-рець, яка до циклу мала б нульове значення, а у випадку знаходжен­ня необхідного елемента змінила б значення на 1. Як при цьому обійтись без операторів goto?
10. У заданій послідовності цілих чисел визначити кількість і суму еле­ментів, кратних 10.
11. Дано п чисел. Знайти суму чисел, більших ніж задане число а.
12. У заданому масиві замінити найбільший елемент нулем.
13. Знайти суму квадратів невід'ємних елементів і кількість додатних чисел у заданому цілочисловому одновимірному масиві.
14. У послідовності п чисел поміняти місцями перший і найменший елементи.
15. Дано п чисел. Замінити всі від'ємні числа їх модулями.
16. Обчислити середнє арифметичне найбільшого і найменшого з п чисел.
У мові Паскаль імена елементів двовимірного масиву за­писуються так: вказується ім'я масиву, після якого в квад­ратних дужках записуються індекси, відокремлені комою,
наприклад b[ 1,1], b[1,2].....b[\,т], b[2,1], b[2,2].....b[2,т].....
о[л,лі]. Перший із цих індексів вказує номер рядка в таблиці, другий — номер елемента в рядку. У пам'яті комп'ютера елементи двовимірного масиву розташовані один за одним: після елементів першого рядка йдуть елементи другого ряд­ка таблиці і т.д.