Вхід

Ігри

У соціальних мережах

Фізика

Фізика 

Предмет: Фізика

Класи:  8

Автори: 

Рецензія

ББК 22.3я721 С40

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03. 2007p., протокол № 179) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Відповідальні за підготовку до видання підручника: О. В. Хоменко, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України; І. А. Юрчук, методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Фізика: підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. — К. : Зодіак-ЕКО, 2008. — 240 с. : іл.

ISBN 978-966-7090-60-9

ББК 22.3я721

© Видавництво «Зодіак-ЕКО». Усі права захищено. Будь-яка частина, елемент, ідея, композиційний підхід цього видання не можуть бути скопійованими чи відтвореними в будь-якій формі та будь-якими засобами — ні електронними, ні фотомеханічними, зокрема, ксерокопіюванням, записом чи комп'ютерним архівуванням, — без письмового дозволу видавця.

ISBN 978-966-7090-60-9

© В. Д. Сиротюк, 2008

© Видавництво «Зодіак-ЕКО», 2008

© Художнє оформлення. А. М. Віксенко, 2008 © Концепії: структури, дизайну, художнього оформлення -Ю. Б. Кузнецов, 2008

Опис

ЮНІ ДРУЗІ!
Ви щойно відкрили книжку, з якою працюватимете протягом на­вчального року. Сподіваємося, що вона задовольнить вашу природну цікавість до всього багатства явищ у навколишньому світі.
Вивчаючи фізику в 7 класі, ви, звичайно, дізналися багато нового і цікавого про закономірності навколишнього світу, природні явища, про те, як результати фізичних досліджень застосовують у техніці й побуті, переконалися в необхідності уважної, вдумливої та систематич­ної роботи з підручником. Ви навчилися працювати з фізичними при­ладами, виконувати досліди і проводити спостереження.
У підручнику, який ви тримаєте в руках, розглядаються основні закономірності механічних і теплових явищ. Теоретичний матеріал допоможе вам зрозуміти і пояснити ці явища. Звертайте увагу на слова, виділені курсивом. Це фізичні терміни, які треба запам'ятати. Правила, означення або важливі фізичні закони надруковано жирним шрифтом. їх необхідно пам'ятати і вміти застосовувати.
Підручник містить багато ілюстрацій, у ньому розглядаються дослі­ди, які ви можете виконати самостійно або з допомогою вчителя, наве­дено спостереження, які допоможуть глибше зрозуміти фізичний смисл явищ, що вивчаються. «Історична довідка» у кінці кожного параграфа, без сумніву, розширить ваш кругозір.
У рубриці «Розв'язуємо задачі» наведено зразки розв'язань найваж-ли-віших видів задач і вправ. Підручник містить задачі, вправи і запитання різних рівнів складності: А - на закріплення і Б - творчого характеру.
Перевірити свої знання з кожної теми вам допоможуть «Контрольні запитання», «Тестові завдання» і завдання «Що я знаю і вмію робити», які розміщено наприкінці кожного розділу. «Фізичні задачі навколо нас» навчать вас застосовувати набуті знання на практиці.
Виконані вами лабораторні роботи збагатять вас поглибленим розу­мінням закономірностей фізичних явищ та уміннями ставити досліди і користуватися вимірювальними приладами.
Тим, хто хоче знати більше, стане в пригоді інформація, вміщена в рубриці «Це цікаво знати».
Якщо ви забули якийсь фізичний термін, скористайтесь «Словни­ком фізичних термінів», що міститься в кінці підручника.
Виконуючи спостереження і досліди з фізики, будьте уважними, дотримуйтеся правил техніки безпеки.
Щасливої вам дороги до знань!

Список розв`язників для даного підручника:
Читати

Зміст