Вхід

Ігри

У соціальних мережах

Рідна мова

Швидкий перехід до сторінки: Перейти
Зміст

 

так званий абстрактний живопис тощо, скульптуру (гліпти­ку — різьблення, пластику — ліплення), архітектуру.
Поділ мистецтв на образотворчі та необразотворчі нас не задовольняє, бо по суті всі мистецтва є образотворчими, тільки одні створюють зорові (оптичні), а інші — слухові (акустичні) образи.
Музика буває вокальною (спів) та інструментальною. У вокальній музиці можуть сполучатися словесне і музичне мистецтва (романси, опера). Сполученням музики з хорео­графією є балет (орхестика). Досить складною формою сполу­чення мистецтв є театр, театральні вистави. У давньогрецьких театральних виставах сполучалися словесність (декламація), музика (вокал) і танці.
Лише ті мистецтва, в яких мала значення людська мова, могли давати «повну» інформацію, тобто інформацію про все, що має бути в компетенції людей. Як мова є системою словес­них знаків, так і музика є системою членоподільних, тобто таких, що відрізняються один від одного, звуків. Музика діє на психіку людей, отже, передає передусім естетичну інфор­мацію, яка згодом у свідомості людей може «перекладатися» і на логічну інформацію залежно від того, хто сприймає вико­нання музичного твору. Однакові для музики і для мови особ­ливості звуків (як коливання пружного середовища — повітря) використовуються в цих сферах людської діяльності по-різному. Тут ідеться про висоту, тривалість та силу звуків.
Таким чином, музику можна вивчати з семіотичного погля­ду. Це вивчення почалося лише недавно і має бути перспектив­ним. У Давній Греції лірична поезія була невіддільна від музи­ки. З нею пов'язувалася певною мірою також епічна поезія, твори якої (рапсоди) декламували під акомпанемент струнних музичних інструментів. Від назви цих рапсодів походить назва окремих частин таких великих творів, як «Іліада» та «Одіссея» — рапсодії (А. Білецький).
III. Що виражає заголовок: тему чи основну думку?
IV. З'ясуйте значення незнайомих слів за тлумачним словником.
V. Визначте другорядну інформацію в прочитаному тексті.
VI. Складіть план висловлювання. Усно перекажіть, докладно пере­даючи зміст прочитаного.
10. Другорядні члени речення. Означення
Нам пора для України жить...
І. Франко
94. Які члени речення називаються другорядними? Сформулюйте визначення.